REGULAMIN I POLITYKA COOKIES
SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.RACUT.PL

§ 1
DEFINICJE

1.1 Regulamin- niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.2 Klient- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

1.3 Konsument- Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.4 Sprzedawca- Beata Racut prowadząca działalność gospodarczą HURT-DETAL Beata Racut w Tychach, kod pocztowy 43-100, ul Prosta 57, NIP 646-100- 50-10, REGON 272363068.

1.5 Produkt- każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.6 Sklep internetowy- serwis internetowy pod adresem www.racut.pl , za pośrednictwem którego Klient może zamawiać Produkty.

1.7 Zamówienie- oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

1.8 Konto- oznaczony indywidualną nazwą i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Klienta, w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

1.9 Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym, umożliwiający utworzenie Konta.

1.10 Newsletter- usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Klientom automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym.

1.11 Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1 Niniejszy Regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę Sklep internetowy.

2.2 Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.racut.pl prowadzony jest przez firmę HURT-DETAL Beata Racut w Tychach, kod pocztowy 43-100, ul. Prosta 57, NIP: 646-100- 50-10, REGON: 272363068.

2.3 Sklep internetowy prowadzi tylko i wyłącznie sprzedaż hurtową za pośrednictwem sieci Internet.

2.4 Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie Sklepu internetowego (za wyjątkiem zdjęć prezentowanych w Sklepie internetowym w celach prezentacji Produktów) należą do Sprzedawcy.

2.4 Usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną polegają na:

2.4.1 Umożliwieniu składania Zamówień za pośrednictwem Sklepu internetowego

2.4.2 Prowadzeniu Newslettera

2.5 W celu założenia Konta oraz składania Zamówień w Sklepie internetowym, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

2.6 Aby dokonać zakupu w Sklepie internetowym, Klient musi się zarejestrować.

2.7 Wszystkie dane przesłane przez Klienta do Sprzedawcy są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.Ust. 1997 nr 133 poz. 883).

2.8 Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów marketingowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) i ich powierzenie podmiotowi trzeciemu w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych i marketingowych.

2.9 Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, zmiany, jak również żądania ich usunięcia.

§ 3
OFERTA

3.1 Wszystkie produkty umieszczone w Sklepie internetowym są nowe.

3.2 Ceny w Sklepie internetowym zamieszczone przy Produktach wyrażone są w polskich złotych i są cenami netto (bez podatku VAT) oraz nie zawierają kosztów dostawy.

3.3 Sprzedawca posiada prawo do dodawania i usuwania Produktów do oferty Sklepu internetowego.

3.4 Cena umieszczona przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.

§ 4
ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

4.1 Sklep internetowy prowadzi sprzedaż tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4.2 Klient może składać Zamówienia w Sklepie internetowym przez 7dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

4.3 Zamówienia przyjmowane są tylko za pośrednictwem Sklepu internetowego.

4.4 Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia jest wypełnienie przez Klienta Formularza rejestracji i tym samym założenie Konta.

4.5 Klient składając zamówienie w Sklepie internetowym dodaje Produkty do Zamówienia wybierając polecenie „dodaj do koszyka”. Po skompletowaniu wszystkich Produktów, Klient wskazując w ikonę koszyk, która znajduje się w prawym górnym rogu ekranu. Wybiera sposób dostawy oraz formę płatności. Klient akceptuje złożone Zamówienie poprzez wybranie polecenia „potwierdzam”, w tym momencie zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.

4.6 Potwierdzenie złożenia Zamówienia zostanie przesłane Klientowi w formie wiadomości na pocztę elektroniczną.

4.7 Czas realizacji Zamówienia wynosi do 5 dni roboczych i nie obejmuje czasu dostawy.

4.8 Do każdego Zamówienia dołączana jest faktura VAT.

§ 5
PŁATNOŚĆ

5.1 Klient może wybrać jeden z następujących form płatności :

5.1.1 Płatność przy odbiorze osobistym w formie gotówki lub za pomocą karty

5.1.2 Płatność przy odbiorze u kuriera (za pobraniem)

5.1.3 Płatność terminowa

5.2 W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 5.1.3 niniejszego paragrafu, Klient jest zobowiązany do uiszczenia zapłaty za fakturę VAT w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zamówionych Produktów. W przypadku nieuregulowania płatności przez Klienta, Sprzedawca ma prawo wstrzymać realizację kolejnych Zamówień złożonych przez tego Klienta. Płatność terminowa dostępna jest tylko dla Klientów, którzy dokonali już zakupu w Sklepie internetowym minimum 10 razy.

5.3 Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

5.4 W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 5.1.3 niniejszego paragrafu, w tytule przelewu należy podać numer opłacanej Faktury VAT.

§ 6
DOSTAWA

6.1 Klient może wybrać jeden z następujących sposobów odbioru zamówionych Produktów:

6.1.1 Odbiór osobisty

6.1.2 Za pośrednictwem firmy kurierskiej

6.2 Adres na który zostaną wysłane zamawiane Produkty podawany jest przez Klienta podczas składania Zamówienia.

6.3 Koszt wysyłki zamówionych Produktów jest zależny od kwoty Zamówienia (przedstawione poniżej kwoty są cenami netto):

Do 349.99 PLN - 16.00 PLN

Od 350 PLN do 699.99 PLN - 25.10 PLN

Od 700 PLN do 1049.99 PLN - 36.50 PLN

Od 1050 PLN do 1399.99 PLN - 48.00 PLN

Od 1400 PLN do 1749.99 PLN - 59.40 PLN

Od 1750 PLN do 2099.99 PLN - 70.90 PLN

Od 2100 PLN do 2449.99 PLN - 82.30 PLN

Od 2450 PLN do 2799.99 PLN - 93.80 PLN

Od 2800 PLN do 3149.99 PLN - 105.20 PLN

Powyżej 3149.99 PLN - 115.00 PLN

§ 7
REKLAMACJA

7.1 Sprzedawca zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Dokonanie takiej weryfikacji ułatwi oraz przyspieszy procedurę reklamacji.

7.2 W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest uszkodzony lub niezgodny z Zamówieniem, Klient jest zobowiązany do poinformowania Sprzedawcę telefonicznie (515-473- 003) lub za pomocą poczty elektronicznej (biuro@racut.pl) oraz zwrócenie reklamowanych Produktów na adres Sprzedawcy.

7.3 Do reklamowanych Produktów powinien być dołączony dokument z opisem wady Produktu oraz dowód zakupu.

7.4 Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do złożonej przez Klienta reklamacji w przeciągu 14 dni.

7.5 W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Produkty zostaną odesłane do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji.

7.6 W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Klienta korektę faktury sprzedaży.

§ 8
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

8.1 Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie do 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy. Wzór oświadczenia jest dostępny pod niniejszym Regulaminem.

8.2 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

8.3 Zwrot Produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od wysłania stosownego oświadczenia. 

§ 9
POLITYKA COOKIES I GOOGLE ANALYTICS

9.1 Sprzedawca może wykorzystywać pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep Internetowy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, smartfonie), zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Klienta z witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep Internetowy w celu:

9.1.1 Konfiguracji serwisu

9.1.2 Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

9.1.3 Uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie

9.1.4 Analiz i badań oraz audytu oglądalności

9.1.5 Zapamiętania lokalizacji użytkownika

9.1.6 Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

9.2 Pliki cookies wykorzystywane przez Sklep Internetowy mogą mieć charakter trwały lub tymczasowy. Stałe pliki cookies są przechowywane po zakończeniu korzystania z witryny i służą do przechowywania informacji takich jak nazwa użytkownika (NIP) czy hasło, usprawniając korzystanie z witryny przez Klienta, natomiast tymczasowe pliki cookies są usuwane w momencie zamknięcia przeglądarki. W każdej chwili Klient może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wybierając odpowiednie opcje w przeglądarce internetowej.

9.3 Sklep internetowy korzysta z funkcji Google Analytics, które zaimplementowano na podstawie reklam displayowych: remarketingu, raportów wyświetleń w sieci reklamowej Google, integracji narzędzia DoubleClick Campaign Manager oraz raportów zainteresowań i danych demograficznych Google Analytics. Szczegóły polityki prywatności Google Analytics dostępne są pod adresem: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html . Zachęcamy również do odwiedzenia strony z dostępnymi aktualnie narzędziami do blokowania Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

§ 10
POSTAWNOWIENIA KOŃCOWE

11.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).

11.2 Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedawcą a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd.

Data opublikowania regulaminu: 24.10.2018 r.
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość: Kliknij, aby pobrać.