REGULAMIN I POLITYKA COOKIES
SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.RACUT.PL

§ 1
DEFINICJE

1.1 Regulamin- niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.2 Klient- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

1.3 Konsument- Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.4 Sprzedawca- Beata Racut prowadząca działalność gospodarczą HURT-DETAL Beata Racut w Tychach, kod pocztowy 43-100, ul Prosta 57, NIP 646-100- 50-10, REGON 272363068.

1.5 Produkt- każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.6 Sklep internetowy- serwis internetowy pod adresem www.racut.pl , za pośrednictwem którego Klient może zamawiać Produkty.

1.7 Zamówienie- oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

1.8 Konto- oznaczony indywidualną nazwą i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Klienta, w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

1.9 Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym, umożliwiający utworzenie Konta.

1.10 Newsletter- usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Klientom automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym.

1.11 Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1 Niniejszy Regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę Sklep internetowy.

2.2 Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.racut.pl prowadzony jest przez firmę HURT-DETAL Beata Racut w Tychach, kod pocztowy 43-100, ul. Prosta 57, NIP: 646-100- 50-10, REGON: 272363068.

2.3 Sklep internetowy prowadzi tylko i wyłącznie sprzedaż hurtową za pośrednictwem sieci Internet.

2.4 Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie Sklepu internetowego (za wyjątkiem zdjęć prezentowanych w Sklepie internetowym w celach prezentacji Produktów) należą do Sprzedawcy.

2.4 Usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną polegają na:

2.4.1 Umożliwieniu składania Zamówień za pośrednictwem Sklepu internetowego

2.4.2 Prowadzeniu Newslettera

2.5 W celu założenia Konta oraz składania Zamówień w Sklepie internetowym, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

2.6 Aby dokonać zakupu w Sklepie internetowym, Klient musi się zarejestrować.

2.7 Wszystkie dane przesłane przez Klienta do Sprzedawcy są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.Ust. 1997 nr 133 poz. 883).

2.8 Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów marketingowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) i ich powierzenie podmiotowi trzeciemu w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych i marketingowych.

2.9 Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, zmiany, jak również żądania ich usunięcia.

§ 3
OFERTA

3.1 Wszystkie produkty umieszczone w Sklepie internetowym są nowe.

3.2 Ceny w Sklepie internetowym zamieszczone przy Produktach wyrażone są w polskich złotych i są cenami netto (bez podatku VAT) oraz nie zawierają kosztów dostawy.

3.3 Sprzedawca posiada prawo do dodawania i usuwania Produktów do oferty Sklepu internetowego.

3.4 Cena umieszczona przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.

§ 4
ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

4.1 Sklep internetowy prowadzi sprzedaż tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4.2 Klient może składać Zamówienia w Sklepie internetowym przez 7dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

4.3 Zamówienia przyjmowane są tylko za pośrednictwem Sklepu internetowego.

4.4 Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia jest wypełnienie przez Klienta Formularza rejestracji i tym samym założenie Konta.

4.5 Klient składając zamówienie w Sklepie internetowym dodaje Produkty do Zamówienia wybierając polecenie „dodaj do koszyka”. Po skompletowaniu wszystkich Produktów, Klient wskazując w ikonę koszyk, która znajduje się w prawym górnym rogu ekranu. Wybiera sposób dostawy oraz formę płatności. Klient akceptuje złożone Zamówienie poprzez wybranie polecenia „potwierdzam”, w tym momencie zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.

4.6 Potwierdzenie złożenia Zamówienia zostanie przesłane Klientowi w formie wiadomości na pocztę elektroniczną.

4.7 Czas realizacji Zamówienia wynosi do 5 dni roboczych i nie obejmuje czasu dostawy.

4.8 Do każdego Zamówienia dołączana jest faktura VAT.

§ 5
PŁATNOŚĆ

5.1 Klient może wybrać jeden z następujących form płatności :

5.1.1 Płatność przy odbiorze osobistym w formie gotówki lub za pomocą karty

5.1.2 Płatność przy odbiorze u kuriera (za pobraniem)

5.1.3 Płatność terminowa

5.2 W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 5.1.3 niniejszego paragrafu, Klient jest zobowiązany do uiszczenia zapłaty za fakturę VAT w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zamówionych Produktów. W przypadku nieuregulowania płatności przez Klienta, Sprzedawca ma prawo wstrzymać realizację kolejnych Zamówień złożonych przez tego Klienta. Płatność terminowa dostępna jest tylko dla Klientów, którzy dokonali już zakupu w Sklepie internetowym minimum 10 razy.

5.3 Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

5.4 W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 5.1.3 niniejszego paragrafu, w tytule przelewu należy podać numer opłacanej Faktury VAT.

§ 6
DOSTAWA

6.1 Klient może wybrać jeden z następujących sposobów odbioru zamówionych Produktów:

6.1.1 Odbiór osobisty

6.1.2 Za pośrednictwem firmy kurierskiej

6.2 Adres na który zostaną wysłane zamawiane Produkty podawany jest przez Klienta podczas składania Zamówienia.

6.3 Koszt wysyłki zamówionych Produktów o wartości nieprzekraczającej 700 PLN netto wynosi 20 PLN netto. Zamówienia przekraczające kwotę 700 PLN netto pokrywa Sprzedawca.

§ 7
REKLAMACJA

7.1 Sprzedawca zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Dokonanie takiej weryfikacji ułatwi oraz przyspieszy procedurę reklamacji.

7.2 W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest uszkodzony lub niezgodny z Zamówieniem, Klient jest zobowiązany do poinformowania Sprzedawcę telefonicznie (515-473- 003) lub za pomocą poczty elektronicznej (biuro@racut.pl) oraz zwrócenie reklamowanych Produktów na adres Sprzedawcy.

7.3 Do reklamowanych Produktów powinien być dołączony dokument z opisem wady Produktu oraz dowód zakupu.

7.4 Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do złożonej przez Klienta reklamacji w przeciągu 14 dni.

7.5 W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Produkty zostaną odesłane do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji.

7.6 W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Klienta korektę faktury sprzedaży.

§ 8
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

8.1 Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie do 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy. Wzór oświadczenia jest dostępny pod niniejszym Regulaminem.

8.2 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

8.3 Zwrot Produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od wysłania stosownego oświadczenia. 

§ 9
POLITYKA COOKIES I GOOGLE ANALYTICS

9.1 Sprzedawca może wykorzystywać pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep Internetowy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, smartfonie), zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Klienta z witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep Internetowy w celu:

9.1.1 Konfiguracji serwisu

9.1.2 Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

9.1.3 Uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie

9.1.4 Analiz i badań oraz audytu oglądalności

9.1.5 Zapamiętania lokalizacji użytkownika

9.1.6 Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

9.2 Pliki cookies wykorzystywane przez Sklep Internetowy mogą mieć charakter trwały lub tymczasowy. Stałe pliki cookies są przechowywane po zakończeniu korzystania z witryny i służą do przechowywania informacji takich jak nazwa użytkownika (NIP) czy hasło, usprawniając korzystanie z witryny przez Klienta, natomiast tymczasowe pliki cookies są usuwane w momencie zamknięcia przeglądarki. W każdej chwili Klient może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wybierając odpowiednie opcje w przeglądarce internetowej.

9.3 Sklep internetowy korzysta z funkcji Google Analytics, które zaimplementowano na podstawie reklam displayowych: remarketingu, raportów wyświetleń w sieci reklamowej Google, integracji narzędzia DoubleClick Campaign Manager oraz raportów zainteresowań i danych demograficznych Google Analytics. Szczegóły polityki prywatności Google Analytics dostępne są pod adresem: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html . Zachęcamy również do odwiedzenia strony z dostępnymi aktualnie narzędziami do blokowania Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

§ 10
POSTAWNOWIENIA KOŃCOWE

11.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).

11.2 Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedawcą a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd.

Data opublikowania regulaminu: 24.07.2017 r.
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość: Kliknij, aby pobrać.